Integritetspolicy

Vi på Sportringen Norrtälje värnar om din integritet och arbetar därför kontinuerligt med precisering kring vår hantering av dina personuppgifter. Inom ramen för detta arbete har vi antagit denna policy som redogör för hur dina uppgifter hanteras av oss. Och som samtidigt utgör riktlinjer för oss själva i dessa processer. Vi behandlar aldrig dina personuppgifter på annat sätt än du har blivit informerad om.

Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

Utöver att säkerställa att vår behandling av dina personuppgifter är korrekt och transparent i förhållande till dig strävar vi alltid efter att hålla en hög en hög säkerhetsnivå vid all behandling av personuppgifter. På grund av detta har Sportringen vidtagit lämpliga och nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, användning, förändring och radering.

Personuppgifter, behandling och personuppgiftsansvarig

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Exempelvis namn, personnummer, adress, bild, e-post och IP-adress. Även sådan information som inte i sig kan identifiera dig kan vara en personuppgift om den i kombination med andra uppgifter kan kopplas till dig. T.ex. kan bilder och ljudupptagningar som behandlas i dator vara personuppgifter även om inga namn nämns.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Personuppgiftsansvarig är den organisation som beslutar om ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter, d.v.s. hur och varför en personuppgiftsbehandling sker. Den personuppgiftsansvarige är således inte nödvändigtvis den som utför själva behandlingen.

Följande företag är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter

Sportringen Norrtälje / Kullmans Lek Och Sport AB
Estunavägen 20B
76150 Norrtälje
E-post: webshop.norrtalje@sportringen.se
Tel: 0176-104 78

Gäller fr.o.m. 2021-05-19

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig och varför?

Nedan följer en redogörelse för vilka personuppgifter vi behandlar, vad vi gör med dem samt varför, uppställt utifrån ändamålet med behandlingen ifråga. Vår behandling av dina personuppgifter begränsar sig alltid till sådan som är nödvändig för det nedan angivna ändamålet.

Ändamål: Hantering av beställningar och köp

Behandlingar som utförs

 • Transport och leverans (inklusive avisering och kontakter rörande leveransen).
 • Identifikation och ålderskontroll.
 • Hantering av betalning (kontroll gentemot betalningshistorik och inhämtning av kreditupplysningar från Klarna).
 • Adresskontroll mot SPAR.
 • Hantering av reklamations- och garantiärenden.

Kategorier av personuppgifter

 • Namn
 • Personnummer
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer).
 • Betalningshistorik
 • Betalningsinformation
 • Kreditupplysningar
 • Köpspecifik information, inkl. produkt, leveransadress och val av betalningsform.

Laglig grund: Fullgörande av köpeavtalet. För att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter gentemot dig som kund som följer av vårt avtal med dig är ovanstående behandling av personuppgifter nödvändig. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi måste då neka dig köpet.

Lagringsperiod: Till dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) och för en tid om 36 månader därefter för att kunna hantera eventuella reklamations- och garantiärenden.

 

Ändamål: För att kunna fullgöra företagets rättsliga förpliktelser

Behandlingar som utförs: Nödvändig hantering för uppfyllande av företagets rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut t.ex. bokföringslagen, penningtvättslagen eller reglerna om produktansvar och produktsäkerhet, vilket kan kräva såväl insamling som extern kommunikation.

Kategorier av personuppgifter

 • Namn
 • Personnummer
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer).
 • Betalningshistorik
 • Betalningsformation
 • Din korrespondens
 • Uppgift om köptidpunkt, köpställe, eventuellt fel/klagomål

Laglig grund: Rättslig förpliktelse. I vissa fall behöver vi behandla de personuppgifter vi har om dig på grund av en lagstadgad skyldighet eller tvingande krav från en myndighet. Utan dessa uppgifter och denna behandling kan vår skyldighet inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig köpet

Lagringsperiod: Till dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) och för en tid om 36 månader därefter.

 

Ändamål: För att kunna hantera kundserviceärenden

Behandlingar som utförs

 • Kommunikation och besvarande av eventuella frågor till kundservice (via telefon eller i digitala kanaler, inklusive sociala medier)
 • Identifiering
 • Utredning av eventuella klagomål och supportärenden (inklusive teknisk support)

Kategorier av personuppgifter

 • Namn
 • Personnummer
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer)
 • Din korrespondens
 • Uppgift om köptidpunkt, köpställe, eventuellt fel/klagomål.
 • Tekniska uppgifter om din utrustning
 • Hälsodata (t.ex. allergiska reaktioner och hälsotillstånd du upplyser oss om).

Laglig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera kundserviceärenden.

Lagringsperiod: Till dess att kundserviceärendet har avslutats

 

Ändamål: För att kunna genomföra och hantera deltagande i tävlingar och/eller event.

Behandlingar som utförs

 • Kommunikation innan och efter deltagande i en tävling eller ett event (t.ex. bekräftelse på anmälningar, frågor eller utvärderingar).
 • Identifiering och kontroll av ålder
 • Valet av vinnare och förmedling av eventuella vinster (t.ex. utbetalningar eller resebokningar).

Kategorier av personuppgifter

 • Namn
 • Personnummer eller ålder
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer).
 • Uppgifter lämnade i tävlingsbidrag
 • Uppgifter lämnade i utvärderingar av event

Laglig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera ditt deltagande i tävlingar och/eller event.

Lagringsperiod: Under den tid tävlingen/eventet (inklusive ev. utvärdering) pågår.

 

Ändamål: För att kunna förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda huruvida brott mot företaget har ägt rum

Behandlingar som utförs

 • Förhindrande och utredning av eventuella bedrägerier eller andra lagöverträdelser.
 • Förhindrande av skräppostutskick, phishing, trakasserier, försök till olovlig inloggning på användarkonton eller andra åtgärder som är förbjudna enligt lag eller våra köp-, medlems- eller tjänstevillor.
 • Skydd och förbättring av vår IT-miljö mot angrepp och intrång

Kategorier av personuppgifter

 • Personnummer
 • Köp- och användargenererade data (t.ex. klick- och besökshistorik)
 • Tekniska data rörande enheter som används och dess inställningar (t.ex. språkinställning, IP adress, webbläsarinställningar, tidzon, operativsystem, skärmupplösning och plattform).
 • Uppgifter om hur våra digitala tjänster används.

Laglig grund: Berättigat intresse. Vi tillgodoser vårt berättigade intresse av att förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda huruvida brott mot företaget har ägt rum.

Lagringsperiod: Från insamlandet och för en tid om 36 månader därefter

 

Varifrån hämtar vi dina personuppgifter och var behandlar vi dem?

 Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in från dig utifrån dina köp och hur du

använder våra tjänster, kan vi också komma att samla in personuppgifter från någon annan (s.k. tredje part). De uppgifter vi samlar in från tredje part är följande:

 • Adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig.
 • Uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut, banker eller upplysningsföretag.

Vår behandling av dina personuppgifter sker som huvudregel i Sverige. I undantagsfall kan viss behandling av dina personuppgifter ske utanför EU/EES, exempelvis av ett personuppgiftsbiträde med säte i USA. I sådana undantagsfall kommer vi alltid att tillämpa adekvata legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES. Om du vill få en kopia av de skyddsåtgärder som har vidtagits eller information om var dessa har gjorts tillgängliga är du välkommen att kontakta oss. 

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Personuppgiftsbiträden. I den mån det är nödvändigt och lämpligt med hänsyn tagen till ändamålen ovan samt för erbjudandet av våra tjänster kan vi komma att dela dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden till oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar dina personuppgifter för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden som involverade i följande delar av de tjänster vi tillhandahåller dig som kund:

 • Transporter (logistikföretag och speditörer).
 • Betallösningar (kortföretag, banker och andra betaltjänstleverantörer).
 • Marknadsföring (via reklambyråer, webb/mediebyråer och därtill kopplad distribution samt sociala medier).
 • IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar).
 • Sportringen AB (Central organisation)

Vi har skriftliga avtal med alla personuppgiftsbiträden genom vilka de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra säkerhetskrav samt begränsningar och krav avseende internationell överföring av personuppgifter.

Företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Dina personuppgifter delas med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga för den behandling de utför. Detta innebär att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas till företaget ska behandlas och det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering gäller för denna behandling.

Självständiga personuppgiftsansvariga som vi delar dina personuppgifter med är:

 • Statliga myndigheter (polisen, skatteverket eller andra myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott.
 • Företag som ombesörjer allmänna varutransporter (logistikföretag och speditörer).
 • Företag som erbjuder betallösningar (kortföretag, banker och andra betaltjänstleverantörer). 

Dina rättigheter som registrerad

Rätt till tillgång (s.k. registerutdrag). Vi är alltid transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter och om du vill veta mer om vilka personuppgifter vi behandlar om dig kan du begära att få tillgång till uppgifterna i form av ett registerutdrag som inkluderar ändamål, kategorier av personuppgifter, kategorier av mottagare, lagringsperioder,

och information om insamling). För att säkerställa att vi inte lämnar ut information till fel person kan vi komma att ställa kompletterande frågor eller begära in mer information innan ett registerutdrag lämnas. 

Rätt till rättelse. Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter. 

Rätt till radering. Du kan begära radering av personuppgifter vi behandlar om dig ifall:

 • Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats.
 • Du invänder mot en intresseavvägning vi har gjort baserat på berättigat intresse och ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse.
 • Du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål.
 • Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt.
 • Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse vi omfattas av.
 • Personuppgifter har samlats in om ett barn (under 13 år) som du har föräldraansvaret för och insamlandet har skett i samband med erbjudande av informationssamhällets tjänster (t.ex. sociala medier).

Tänk på att vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning. Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Skulle vi vara förhindrade att tillmötesgå en begäran om radering kommer vi istället att blockera personuppgifterna från att kunna användas till andra syften än det syfte som hindrar den begärda raderingen. 

Rätt till begränsning. Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Om du bestrider att personuppgifterna vi behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta. Om vi inte längre behöver personuppgifterna för de fastställda ändamålen, men du däremot behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, kan du begära begränsad behandling av uppgifterna hos oss. Det innebär att du kan begära att vi inte raderar dina uppgifter.

Om du har invänt mot att vi har ett berättigat intresse som laglig grund för en behandling kan du begära begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida våra intressen väger tyngre än dina intressen av att få uppgifterna raderade.

Om behandlingen har begränsats enligt någon av situationerna ovan får vi bara, utöver själva lagringen, behandla uppgifterna för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, för att skydda någon annans rättigheter eller ifall du har lämnat ditt samtycke. 

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling. Du har alltid rätt att slippa direktmarknadsföring 

Berättigat intresse: I de fall vi använder ett berättigat intresse som laglig grund för ett ändamål har du möjlighet att invända mot behandlingen. För att kunna fortsätta behandla dina personuppgifter efter en sådan invändning behöver vi kunna visa ett tvingande berättigat skäl för den aktuella behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter. I annat fall får vi bara behandla uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk. 

Direktmarknadsföring (inklusive analyser som utförs för direktmarknadsföringsändamål): Du har möjlighet att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring. Invändningen omfattar även de analyser av personuppgifter (s.k. profilering) som utförs för direktmarknadsföringsändamål. Med direktmarknadsföring avses alla typer av uppsökande marknadsföringsåtgärder (t.ex. via post, e-post och sms). Marknadsföringsåtgärder där du som kund aktivt valt att använda en av våra tjänster eller annars sökt upp oss för att få veta mer om våra tjänster räknas inte som direktmarknadsföring (t.ex. produktrekommendationer eller andra funktioner och erbjudanden på hemsidan).

Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet liksom upphöra med alla typer av direktmarknadsföringsåtgärder.

Tänk på att du alltid har möjlighet att påverka vilka kanaler vi ska använda för utskick och personliga erbjudanden. T.ex. kan du välja att endast få erbjudanden från oss via e-post, men inte sms. I så fall ska du inte invända mot personuppgiftsbehandlingen som sådan utan istället begränsa våra kommunikationskanaler (genom att kontakta kundservice). 

Rätt till dataportabilitet. Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet). En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserad. 

Hur hanterar vi personnummer?

Vi kommer bara att behandla ditt personnummer när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet, nödvändigt för säker identifiering eller om det finns något annat beaktansvärt skäl. Vi minimerar alltid användandet av ditt personnummer i så stor utsträckning som möjligt genom att, i de fall det är tillräckligt, istället använda ditt födelsenummer. 

Information om s.k. cookies

Cookies är en liten textfil bestående av bokstäver och siffror som skickas från vår webbserver och sparas på din webbläsare eller enhet. På www.sportringen.se använder vi följande cookies:

 • Sessionscookies (en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller enhet).
 • Varaktiga cookies (cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de går ut).
 • Förstapartscookies (cookies som sätts av webbplatsen du besöker).
 • Tredjepartscookies (cookies som satts av en tredjeparts webbplats). Hos oss används dessa i första hand för analyser, t.ex. Google Analytics.).
 • Liknande tekniker (tekniker som lagrar information i din webbläsare eller i din enhet på ett sätt som liknar cookies).

De cookies vi använder förbättrar normalt sett de tjänster vi erbjuder. Några av våra tjänster behöver cookies för att fungera korrekt, medan andra förbättrar tjänsterna för dig. Vi använder cookies för övergripande analytisk information avseende din användning av våra tjänster och för att spara funktionella inställningar så som språk och andra uppgifter. Vi använder även cookies för att kunna rikta relevant marknadsföring till dig. 

Egna inställningar avseende cookies?

Din webbläsare eller enhet ger dig möjlighet att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du justerar inställningarna för cookies. Exempel på sådant du kan justera är blockering av alla cookies, att endast acceptera förstapartscookies eller att radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Ha i åtanke att vissa av våra tjänster kanske inte fungerar ifall du blockerar eller raderar cookies. Du kan läsa mer om cookies generellt på post- och telestyrelsens webbsida, pts.se. 

Så skyddar vi dina personuppgifter

Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada). Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem. 

Kontakta oss eller datainspektionen.

Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen, och om du anser att ett företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Eftersom vi tar dataskydd på stort allvar har vi särskilda medarbetare på kundservice som hanterar just dessa ärenden, och du kan alltid nå dem på webshop.norrtalje@sportringen.se

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen. Vid uppdateringar som är av avgörande betydelse för vår behandling av personuppgifter (exempelvis ändring av angivna ändamål eller kategorier av personuppgifter) eller uppdateringar som inte är avgörande betydelse för behandlingen men som kan vara av avgörande betydelse för dig, kommer du att få information på sportringennorrtalje.se och via e-post (ifall du har angivet e-post) i god tid innan uppdateringarna börjar gälla. När vi tillgängliggör information om uppdateringar kommer vi även att förklara innebörden av uppdateringarna och hur de kan påverka dig.

Sportringen använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår hemsida. Om du fortsätter att använda den här webbplatsen godkänner du användandet av cookies.